صندوق فروشگاهی  

صندوق های فروشگاهی یا همان pos و دستگاه کارتخوان